قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

رینبو؟ بیا قول بده فقط راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم .... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ... راه بریم ...همینطور فقط راه بریم...

  • خاتون

نظرات  (۱)

اصلا دوست اگر دوست باشد
باید صدای سکوت رفیقش را هم بشناسد
پاسخ:
پس چی که!:)