قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

توی شب های تاریک من پنیر پیتزا می ریزند...

  • خاتون