قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

من...

مردی را می شناسم که از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...ازبس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود... از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود... از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...ازبس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود... از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظللوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس کخ مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که  مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود..از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...از بس که مظلوم بود...مظلومیت در مقابلش سر خم کرده بود...!

 • خاتون

نظرات  (۳)

در عوض بعضی ها انقد خبیثن که خد خبیث انقد خبیث نیست ... والا
پاسخ:
لابد!
 • علی امامی نائینی
 • وقتی به فرم این متن نگاه می کنیم تکرار کلمه ی مظلوم خیلی جالب توی چشم می زند ، مثلا می تواند یک تابلو یا پوستر شود
  موفق باشید
  پاسخ:
   چه جالب! ممنونم.


  مظلوم و مظلومیت تو پستتون موج میزنه
  :)
  پاسخ:
  جمعه بود. دهم محرم سال شصت و یکم. ما بین نماز ظهر و عصر...
  و حسین پنجاه و هشت سال داشت.