قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!


آقایِ باران هایِ ناتمام، در بهاری کِ پر از معجزه و احساس است

هفت سینم، "سینِ" سیمایِ تو را کم دارد...
++++++++++++++++

  • خاتون

نظرات  (۱)

مبارک بادا

.
.
.

نوروزت فاطمی
پاسخ:
و با آرزویِ بهترین حیاتِ فاطمی برای شما دوست جانِ خودمان:)