قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

ما نفس می کشیم که زنده بمانیم؟

یا نفس می کشیم که زنده بودن را تمام کنیم کمی زودتر فقط؟!؟

+++++

  • خاتون