قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

چمن خوش است و هوا دِلکش است و می بی غَش

کنون بِ جز دلِ خوش هیچ در نمی آید...


+++++


(هیچی.فقط: ای صبا نکهتی از کویِ فُلانی بِ من آر...:)

  • خاتون

نظرات  (۲)

نمیشوددرکوچه های اردیبهشت تنهاقدم زد زودترخودت رابرسان...!
پاسخ:
راست می گوید...
نمیشود!
بیا...:)
  • خادم الحسین
  • خیلی زیبا بود

    التماس دعا