قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

بعد باید قول بدهی تو را بیشتر و بهتر از تمام آدم ها دوست داشته باشم...

  • خاتون