قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

قرصِ قَمر...

شرح ندارد!

تو با ناز،

به صد راز،

کنی اندر سرم صد قصه آغاز!

  • خاتون